NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A SHILA-MEDIC KFT. „ÜZENŐFALI FACEBOOK MÁJUSI NYEREMÉNYJÁTÉK” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁRA VONATKOZÓAN

A Shila-Medic Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) a saját, illetve az általa forgalmazott termékek, márkák reklámozására létrehozott közösségi oldalak (Facebook, Instagram) (a továbbiakban: Közösségi oldal) üzemeltetője a következők szerint tájékoztatja a Felhasználókat a Közösségi oldalon keresztül elérhető promóciós „Üzenőfali Facebook Májusi Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékon (a továbbiakban: Játék) történő részvételhez kapcsolódó szabályokról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt kötelezettségeinek eleget téve:

A Szolgáltató a Közösségi oldalon közzétett szabályok szerint eseti jelleggel szervez nyereményjátékokat, melyek a hatályos magyar jogszabályok alapján nem esnek engedélyezési körbe, tekintettel arra, hogy a Felhasználó fizikai sorsjegyet nem kap a játék során, a Szolgáltató saját termékére vonatkozóan szervezi a nyereményjátékot, a Közösségi oldalon nyilvánosan elérhető adatokkal bonyolítja le a sorsolást, a Felhasználónak nem kell közvetlen ellenértéket fizetnie a játékban való részvételért, valamint a nyeremény valamely áru vagy szolgáltatás, és nem valamely beváltható utalvány.

1.1. A játékban részt venni jogosult Felhasználók
A Játékban kizárólag azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játéknak teret adó Közösségi oldalon regisztrált felhasználók és saját profillal rendelkeznek. A Játékban részt venni szándékozó Felhasználó a Játékra való eseti felhívásokban meghatározott feltételek teljesítésével kapcsolódik be a Játékba. Ez a feltétel lehet valamely, a Közösségi oldalon megjelenő bejegyzés kedvelése, ahhoz komment fűzése, annak megosztása, valamint a Szolgáltató termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos tapasztalatok, élmények, élethelyzetek Közösségi oldalon történő leírása, fényképpel történő bemutatása a Közösségi oldalon, illetve a Szolgáltató Közösségi oldalának követésére való, más személyek részére szóló meghívók elküldése. A Szolgáltató egy konkrét játékban való részvételt speciális feltételekhez is köthet (pl. Szolgáltató termékének megvásárlása, szolgáltatásának igénybevétele).

A Játékban csak a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában cselekvőképesnek minősülő személyek vehetnek részt. Amennyiben a felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában Szolgáltatót megtéveszti, Szolgáltatót az ebből eredő károkért felelősség nem terheli.

A Játékban kizárólag magyarországi lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel és ezáltal magyarországi ideiglenes lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.

A Játék időtartamát a Szolgáltató minden esetben az adott játékot elindító, Közösségi oldalon megjelenő bejegyzésében jelöli meg. Az időtartam napokban, órákban, hetekben, valamint ezen időmérők felhasználásával konkrét időintervallum megjelölésével is megadható.

A nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére a sorsoláson kiválasztott felhasználó, illetve annak Szolgáltató felé az adott jognyilatkozat megtétele előtt bejelentett cselekvőképes meghatalmazottja jogosult.

A Felhasználók a Játékban való részvételre jelentkezéssel egyidejűleg a jelen szabályzatban meghatározott módon adnak hozzájárulást személyes adataik kezeléséhez. A Felhasználók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Felhasználók Játékra történő jelentkezése során vagy azt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, így az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ehhez kapcsolódó jogi és vagyoni következmény a Felhasználókat terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése során, a Játékban való részvétellel kapcsolatban a Játékban történő sorsoláshoz, a nyeremény átadásához megadott hozzájárulás visszavonása az adott játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átvétele előtt történik, a sorsoláson a felhasználó nem vesz részt, illetve a nyeremény részére nem kerül átadásra, mivel a sorsolás a Felhasználók azonosító adatainak segítségével történik, a nyeremény átadásához pedig esetlegesen szállítási, értesítési információk szükségesek, melyeket Szolgáltató a felhasználó hozzájárulása alapján jogosult kezelni. A nyeremény átadását követően a felhasználó nem tehet olyan nyilatkozatot, amely jelen szabályzatban tett vállalásaival ellentétes.

1.2. Játék időtartama
A Játék 2022. május 17. 14:00 órától, 2022. május 29. 24:00 óráig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően beküldött kommentek a Játékban nem vesznek részt.

1.3. Játék leírása
A Szolgáltató a játék időtartama kezdetén közösségi oldalán, felhívást intéz a Felhasználókhoz, hogy az Üzenőfali Facebook Májusi Nyereményjáték nevű eseményen vegyenek részt és ott egy meghatározott kérdésre a Játék időtartama alatt kommentben válaszoljanak.

1.4. Kizárás a Játékból
A Szolgáltató a Játék bármely szakaszában az adott játékból vagy sorsolásból kizárja azt a felhasználót, illetve a kisorsolt felhasználó részére a nyeremény átadását megtagadja azzal a felhasználóval szemben, aki

a) a Játék menetének befolyásolásával, a Közösségi oldalon profil feltörésével, illetve egyéb tisztességtelen úton kíván vagy jut előnyhöz a Játékban;
b) akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost;
c) aki más Felhasználók személyes adataival (pl. Közösségi oldalon megjelenített profil) visszaél;
d) a Játék tisztességtelen lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, azt befolyásolni törekszik vagy befolyásolja.

1.5. Sorsolás
A Játékban résztvevő Felhasználók közötti sorsolás időpontja nem lehet korábbi az adott játékra meghatározott időtartam lejártánál, időintervallum végénél.

A sorsolás eredményéről Szolgáltató az adott játék felhívásával egyező módon, a Közösségi oldalon nyújt tájékoztatást, és privát üzenetben értesíti azon felhasználókat, akiket a sorsoláson kiválasztott.

Azon Játékban résztvevő Felhasználók között, akik 2022. május 17. 14:00 órától – 2022. május 29. 24:00 részt vesznek a Shila-Medic Kft. Üzenőfali Facebook Májusi Nyereményjátékon, a Játék időtartama alatt a meghatározott kérdésre/feladványra kommentben válaszolnak, a Szolgáltató a Játékot követően, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével kisorsol összesen 5 db Merz Spezial Ajándékcsomagot.

1.5.1. Az 1.5. pontban írt nyeremény sorsolásának időpontja: május 30.

1.6. Nyeremények
A sorsoláson kiválasztott felhasználó legkésőbb a nyereményről történő értesítést követő 3 munkanapon belül köteles jelentkezni Szolgáltatónál az info@shilamedic.com email címre küldött elektronikus levélen keresztül.

Tilos a nyereményt meghatalmazás hiányában más nevében vagy más nevével való visszaéléssel, illetve egyéb alattomos vagy csalárd módon átvenni.

Szolgáltató jogosult a nyereményt bármikor megváltoztatni, amennyiben azzal egyenértékű más nyereményt ajánl fel helyette.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a nyeremény fizikai átadását futárszolgálat bevonásával végezze a nyertes felhasználó által megadott címre és időpontban. A futárszolgálat azonban ilyen esetben nem tekinthető a Szolgáltató közreműködőjének, így a futárszolgálat által okozott károkért (pl. hibás címre kézbesítés, a nyeremény elvesztése vagy megrongálása) Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató a nyereményen jogosult harmadik személy megnevezését, védjegyét, szlogenjét vagy egyéb megjelölését elhelyezni. A nyertes felhasználó ezzel kapcsolatban a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben meghatározott semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult Szolgáltatóval szemben.

Szolgáltató a nyeremény átadásához a Közösségi oldalon nem elérhető vagy nyilvánosan nem elérhető további adatok megadását is kérheti a nyertes felhasználótól, azonban ezen adatok kizárólag a nyeremény kézbesítéséhez, átadásához szükséges célból és ideig kezelhetők, kivéve, ha a nyertes felhasználó ezen adatok egyéb jogcímen és módon történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Az e pontban említett hozzájárulását a nyertes felhasználó a Játékokra való jelentkezésétől függetlenül és elkülönülve adja meg.

Amennyiben a nyertes felhasználó a sorsolás eredményéről szóló értesítésben meghatározott adatokat nem szolgáltatja, úgy a Szolgáltató ezt joglemondásként értékeli, és az adott felhasználó a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti.

Amennyiben a nyeremény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján dolognak minősül, úgy a Szolgáltató felelősségére a Ptk. ingyenes szerződés kötelezettjének szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére irányadó szabályai alkalmazandók.

A nyeremény pénzre nem váltható.

1.7. Közterhek
A Szolgáltatót a nyeremény átvételével, használatával, igénybevételével kapcsolatos semmilyen közteher nem terheli. Ezek megfizetésére, valamint teljesítésére a nyertes felhasználó köteles, a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben.

1.8. Játékszabályok egyoldalú megváltoztatása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatot és a Játék menetét bármely részletre kiterjedően egyoldalúan megváltoztassa, azonban erről a Játékok közzétételéhez hasonló módon köteles a Felhasználókat értesíteni. Amennyiben az adott játék során visszaélések, illetve olyan magatartások gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat alapot, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető felhasználót az adott játékból vagy a Játékokból kizárja. A visszaélést el nem követő más felhasználókkal szemben ilyen esetben Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség azért, ha a Játéknak platformot adó Közösségi oldal átmenetileg nem elérhető, annak üzemzavara vagy kapcsolati hiba lép fel.

1.9. A játékból kizártak köre
A Játékban nem vehetnek részt a következő személyek:

a) a Szolgáltató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapjai a következők:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése) (a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése).

2.2. A Játékkal kapcsolatban kezelt adatok köre
A Játékban résztvevő Felhasználók alábbi adatai kerülnek kezelésre a Játék lebonyolítása, a Játékban történő részvétel biztosítása, sorsolás lebonyolítása céljából:

A Felhasználók a fentiek szerint adott hozzájárulásukat az adatkezeléshez bármikor visszavonhatják a Szolgáltató info@shilamedic.com email címére küldött elektronikus levélben.

A nyeremény átadása érdekében a Szolgáltató az általános polgári jogi elévülési időn belül, 5 évig kezeli és őrzi az adatokat.

A nyertesről készült kép, video vagy hangfelvételeket a Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapokon, a Közösségi oldalon nyilvánosságra hozhatja. A hozzájárulás magában foglalja a felvétel elkészítését és az elkészített felvétel jelen pont szerinti valamennyi felhasználását is. Az ezen pont szerinti adatkezeléshez adott hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja a Szolgáltató info@shilamedic.com email címére küldött elektronikus levélben.

Az adatkezelő a Szolgáltató, amelynek belső adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata irányadó a jelen szabályzat hatálya alatti adatkezelés vonatkozásában is, a jelen szabályzatban foglalt sajátosságokkal.

2.3. Az adatkezelő
A jelen szabályzatban meghatározott adatok kezelője a Szolgáltató, a Shila-Medic Kft., melynek elérhetőségei és adatai a következők:

Shila-Medic Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 09-09-011321
Adószám: 13428224-2-09
Székhely: 4030 Debrecen, Puttony utca 35.
Postacím: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.
E-mail cím: info@shilamedic.com
Telefonszám: +36 1 326 55 91

A Szolgáltató részéről a jelen szabályzat hatálya alatt kezelt adatokhoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez szükséges. A személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot a munkavállalók munkaköri leírása tartalmazza.

2.4. Adattovábbítás
A jelen szabályzat hatálya alatt kezelt adatokat nem továbbítja Szolgáltató a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán azon adatfeldolgozóknak továbbítja, akiket a nyeremény átadása érdekében bevon (pl. futárszolgálat, postai szolgáltató).

2.5. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat elérhetősége
Az adatvédelemmel kapcsolatos érintett jogok gyakorlásával kapcsolatosan, valamint az adatbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan Szolgáltató adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata a következő helyen érhető el: Adatkezelési és adabiztonsági szabályzat

3.1. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.